VKE sier fortsatt ja til passivhus!

Nå er kriterier for passivhus fastsatt i Norsk Standard både for boligbygninger (NS 3700) og yrkesbygninger (NS 3701). En samlet norsk byggenæring står bak. 

Norsk definisjon

Passivhus skal sørge for godt inneklima, lav energibruk og liten miljøpåvirkning.

Standardene inneholder en norsk definisjon av passivhus og lavenergibygninger med krav til energibehov, beregningskriterier, kriterier som kan brukes for sertifisering, og krav til dokumentasjon for bygninger som kan klassifiseres som lavenergibygninger eller passivhus.

Vi arbeider for rask innføring

VKE arbeider aktivt for en rask innføring av passivhusnivå som minstekrav i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK. Et passivhus skal ha godt inneklima og et ekstremt lavt energibehov. For å tilfredsstille NS 3700 og NS 3701, kreves en god bygningskropp og meget energieffektive tekniske installasjoner. Passivhus er et viktig bidrag for å løse de globale klimautfordringene.

En ny rapport om inneklima i energieffektive boliger dokumenterer på ny at det er lite som tyder på at inneklima i passivhus er dårligere enn i konvensjonelle hus.

Balansert ventilasjon med tilstrekkelig luftskifte anses som avgjørende for å kunne opprettholde bra luftkvalitet og termisk komfort samtidig som kraven til lavt energibehov i passivhus oppfylles.

Fremtidens bygninger

VKE mener at moderne energieffektiv ventilasjon og høyeffektive varmepumper som sørger for basisoppvarming av tappevann og romluft, vil være selvfølgelige og nødvendige bidragsytere i fremtiden bygninger.

Passivhus skal sørge for så vel godt inneklima som lavt energibruk og liten miljøpåvirkning. Dette krever økt kvalitet i alle ledd, ikke minst i bruks-/driftsfasen.

Lenker

BNS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygninger