Hva er VKE

VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi) organiserer bedrifter som arbeider med ventilasjons-, kulde- og varmepumpeanlegg.Gjennom landsforeningen BNL - Byggenæringens Landforening er VKE tilknyttet NHO. 

Copyright: GK Norge AS

Talerør for medlemmene
VKE skal jobbe for sine medlemmers rammevilkår i næringslivet, og fungerer som et bindeledd mellom bedriftene og myndighetene. Foreningen skal være et godt talerør for medlemmene, og samtidig en respektert partner og bidragsyter inn i en bærekraftig fremtid.

Viktig for samfunnsutviklingen
Samlet sett representerer VKEs medlemsbedrifter høyteknologier som er helt nødvendige for samfunnets utvikling og funksjonalitet. Samfunnsnytten og de store forretningsmuligheter som dette gir, ivaretas langt bedre ved at medlemmene står sammen. Gjennom VKE kan de koordinere og profilere seg og sine interesser i fellesskap.

Sammen med BNL jobber VKE for å stimulere til forskning og utvikling i vår bransje.

Vårt samfunn og vår bransje påvirkes i betydelig grad av en tiltakende globalisering, og ikke minst av beslutninger i EU. For vår bransje er det i særlig grad klima- og energipolitikken som er en ”driver” av utviklingen. Ved hjelp av ny og bedre teknologi økes energieffektiviteten samtidig som miljøpåvirkningen reduseres.

Et nyttig fellesskap
VKE vil motivere foretak som i dag står utenfor fellesskapet, til å melde seg inn.  Synliggjøring av bransjens betydning for vårt samfunn vil skape økt interesse blant ungdom, og gjøre det enklere å rekruttere og beholde de beste til alle stillingsnivåer i bedriftene våre.

Fakta om VKE:

  • VKE ble opprettet i 2008, ved en sammenslåing av foreningene KELF (Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening), VRF (Ventilasjons- og Rørentreprenørenes Forening) og NVEF (Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening).
  • Over 200 bedrifter med avdelingskontorer er medlemmer i VKE
  • Medlemsbedriftene har til sammen rundt 3000 ansatte, og en årlig omsetning på 7 milliarder kroner.