Standard Norge

Standard Norge er ansvarlig for å fastsette og utgi Norsk Standard (NS), som legger føringene for hvordan prosjekter i vår bransje skal løses. VKE er med å legge retningslinjene for hvilke standarder som blir gjeldende.

VKE arbeider for økt oppmerksomhet om standardiseringens rolle og betydning for vår bransje og i samfunnet. Standarder er viktig i forhold til bedriftenes konkurranseevne, produktutvikling og markedsadgang. Samtidig bidrar de til å sikre at viktige samfunnsmessige krav blir ivaretatt.
Det er Standard Norge som fastsetter og utgir Norsk Standard. Dette gjelder både standarder utarbeidet i Norge, i Europa eller internasjonalt. 

Europeiske standarder
Norge er som medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, forpliktet til å implementere alle europeiske standarder og fastsette dem som Norsk Standard. Av alle nye Norsk Standard i dag har ca. 95 prosent europeisk opphav.

Internasjonale standarder
Internasjonale ISO-standarder utgis som Norsk Standard ut fra en faglig og behovsmessig vurdering. Norge er ikke forpliktet til å fastsette ISO-standarder som Norsk Standard. Med økt globalisering øker interessen for standardisering i mange land. Standardisering blir sett på som et strategisk virkemiddel for å stimulere til næringsutvikling, for å gjennomføre myndighetenes politikk, for å ivareta forbruker- og arbeidstakerinteresser, og for å sørge for teknologispredning i forlengelsen av satsingen på økt forskning og innovasjon.

Beskytter forbrukerne
Europeisk standardisering spiller en sentral rolle i et velfungerende indre marked i kombinasjon med prinsippet om gjensidig anerkjennelse. Standardisering sikrer varenes frie bevegelighet i det indre marked, og virksomhetenes konkurranseevne i EU styrkes. Det gir forbrukerne et større vareutbud at velge imellom og sikrer samtidig, at de varer som omsettes lever opp til visse standarder. Standardiseringen bidrar til at beskytte forbrukernes helse og sikkerhet samt miljøet.

Nasjonal strategi for standardisering
De offentlige myndigheter har en legitim interesse i den europeiske standardisering, da den har stor innflytelse på samfunnet. Offentlige myndigheter må derfor anerkjenne standardiseringens strategiske betydning og opprettholde rammer som standardiseringen kan utvikle seg innen for. I Norge er det få som ser på standardisering som et strategisk virkemiddel for å ivareta nasjonale interesser og utvikle nasjonale konkurransefortrinn. Norge har derfor liten innflytelse i disse strategiske prosessene, og det er fare for at våre nasjonale interesser ikke blir ivaretatt godt nok.

En vesentlig årsak er mangel på medarbeidere som har spisskompetanse på utvikling og bruk av standarder nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor nødvendig å ta et krafttak for å sikre norsk innflytelse på lang sikt. Her kan du lese mer om den nasjonale strategien for standardisering.

VKE påvirker standarden
VKE representerer bransjen overfor Norske myndigheter for å bidra til at rammebetingelser gis en hensiktsmessig innretning. Deltakelse i relevante standardiseringsaktiviteter gir gode muligheter for å påvirke fremtidige rammevilkår i Norge. VKE koordinerer bransjens resurser og kompetanse, slik at de benyttes mest mulig effektivt i et målrettet arbeid med Norske Standarder.