Høringer

Gjennom høringer har organisasjoner og næringsliv muligheten til å legge frem sine meninger og innspill til myndighetene. Slik kan man være med å påvirke lovendringer og rammebetingelser. I VKE jobber vi for at stemmen til våre medlemsbedrifter skal bli hørt i viktige saker.

Myndigheter
Høring brukes av en rekke myndigheter for at blant annet organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Når fagkomiteene i Stortinget behandler en sak, kan de ønske å innhente informasjon gjennom en høring. En høring er et møte hvor inviterte organisasjoner legger frem sitt syn og svarer på spørsmål fra komiteen.

Standarder
Internasjonale og europeiske forslag til standarder sendes på høring til alle medlemslandene. Dette er første gang dokumentet er offentlig tilgjengelig. Det enkelte medlemsland organiserer høringsrunden i eget land. I Norge gjøres disse dokumenter tilgjengelige via "Standarder på høring". Etter at kommentarene fra høringsrunden er vurdert og innarbeidet sendes det endelige forslaget til alle medlemslandene til avstemming.

Nasjonale standarder på høring (prNS) gjøres tilgjengelige via "Standarder på høring". Etter at kommentarene fra høringsrunden er vurdert og eventuelle endringer innarbeidet, fattes eventuelt vedtak om innføring av standarden av Standard Norge.

VKEs rolle:
Det er viktig at forslag blir sendt på høring til relevante fagmiljøer. VKE representerer bransjen overfor Norske myndigheter for å bidra til at rammebetingelser gis en hensiktsmessig innretning. Internasjonale og nasjonale kontakter gir VKE gode muligheter for å påvirke fremtidige rammevilkår i Norge.

VKE arbeider derfor aktivt for at:

  • Holde oversikt over relevante høringer som er under arbeid
  • Påvirke innholdet i forslag før de sendes på høring
  • Bidra til at forslag blir sendt på høring til relevante fagmiljøer
  • Utarbeide høringsuttalelser som er representative for bransjen

For oversikt over relevante høringer, se bibliotek.