Opplæring i F-gass

Fristen for å bli F-gass-sertifisert er 1. september 2013, etter denne datoen vil det være ulovlig å jobbe med HFK kuldemedier for de som ikke er sertifisert. VKE hjelper deg med sertifiseringen!

Personlig sertifikat oppnås ved å gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve. 

Eksamenskandidaten
Eksamenskandidaten må være i arbeid innen kuldefaget og være kjent med lover og forskrifter for sikker håndtering av kuldemedier og industrigasser og ha erfaring i bruk av sveiseutstyr, vakuumpumpe, tømmeaggregat og trykktesting med nitrogen.  Det stilles ingen krav om formell kompetanse eller forutgående kurs.  Av hensyn til egen og andres sikkerhet, anbefales F-gass kurs for kandidater som ikke føler seg trygge på teori og praksis.

Opplæringen
Opplæringen består av en teoretisk og praktisk del, og kan foregå som selvstudium eller hos en kursholder. Etter endt opplæring skal kandidaten ha bl.a. fått opplæring og kunnskap om:

Teoretisk del
Hvordan et kuldeanlegg eller varmepumpe fungerer

  • Miljøkonsekvensen knyttet til utslipp av fluorholdige drivhusgasser
  • Kunnskap om F-gass forordningen

 

Praktisk del

  • Prosedyrer for oppsamling av F-gasser
  • Håndtering av trykksatt beholder
  • Håndtere servicemanifold, vakuumpumpe, og tømme- og fyllingsaggregat

Fire kategorier
En kan ta F-gass sertifikat i fire ulike kategorier, men for VKE-medlemmer er det kategori I, arbeid på anlegg med mer enn 3 kg HFK-fylling, eller kategori II, arbeid på anlegg som har mindre enn 3 kg HFK-fylling, som er mest aktuelt.  Prøve må avlegges på et eksaminasjons-senter godkjent av Isovator Sertifisering.

Teoriprøven
Den teoretiske prøven gjennomføres som en flervalgsprøve (avkryssing) på papir, der kandidaten skal vise tilstrekkelige teoretiske kunnskaper i kuldeteknikk samt kjennskap til lover og forskrifter i forbindelse med bruk av F-gasser (HFK kuldemedier). Maksimal tid for prøven er 2 timer.

Praktisk prøve
Den praktiske prøven gjennomføres på en prøverigg med et komplett kuldeanlegg der oppgaven gis av sensor. Kandidaten skal blant annet demonstrere ferdigheter i påfylling og avtapping av kuldemedie, utskifting av innloddet (kategori I) eller flaret (kategori II) komponent i kuldeanlegget samt foreta nødvendige målinger på kuldeanlegget. Maksimal tid for prøven er 4 timer. 

Når begge eksamener er bestått, vil kandidaten få tilsendt et diplom og et bevis fra Isovator sertifisering.

Her finner du en oversikt over godkjente eksamenssentre for F-gass.