Indeksbygg: Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndigheter

Direktoratet for Byggkvalitet har inngått en samarbeidsavtale med sentrale organisasjoner i byggenæringen for vurdere konsekvenser av nye byggeregler. 4. november inngikk Direktoratet for Byggkvalitet en samarbeidsavtale med Norsk Teknologi, BNL, EBA, Norsk Eiendom, Arkitektbedriftene, Boligprodusentenes forening, Byggevareindustrien og RIF om å etablere en samspillsarena mellom myndigheter og byggesektoren kalt Indeksbygg.  

- Et meget spennende samarbeidsprosjekt rundt et vanskelig og utfordrende tema, fremholder næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi. – Men målet er å finne fremme til felles referanser, både myndighetene og byggenæringen, når vi snakker om byggekostnader, hva som påvirker byggekostnadene, og ikke minst hvilke politiske og regulatoriske konsekvenser denne nye kunnskapen skal resultere i, understreker Strandskog.

Felles referansepunkt
Målsetningen med Indeksbyggprosjektet er å lage en ny samspillsarena hvor representanter fra ulike deler av byggsektoren og myndigheter møtes for å vurdere konsekvenser av nye endringer i byggereglene. De siste årene har det vært mange debatter om hvorvidt skjerpede krav i byggereglene gir økte byggekostnader. Det har vært uenighet mellom myndigheter og næringen om hvordan TEK10 har påvirket byggekostnader og brukskvalitet, og det har også vært debatt internt i næringen.

- Fra Norsk Teknologis ståsted er det ikke minst viktig at vi finner frem til objektive energiberegninger. Det er en kjent sak at vi er svært misfornøyde med de energiforsyningskrav som ligger i dagens TEK10 og i dagens plan – og bygningslov. Dette er etter vårt syn fordyrende energiforsyningsskrav, og det skal bli spennende å se hvordan de ulike modelleringer slår ut med basis i viktige faktorer som brukerøkonomi, samfunnsøkonomi og klimamessige betraktninger. Dett er tre viktige kriterier som bør kunne danne grunnlag for en mer teknologi – og konkurransenøytral regel – og politikkutforming.

Ny politisk ledelse tilstede
Ekstra morsomt var det at den nye politiske ledelsen i modernisering og kommunal-departementet var til stede. Det borger for at våre nye politikere i departementet kommer til å følge denne utviklingen nøye fremover. De ser vel også at her er det mye politikk i det arbeidet som skal gjøres, sier næringspolitisk direktør i Norsk Teknologi, Tore Strandskog.

Digitale modeller
- Det er problematisk for oss som sentral bygningsmyndighet at vi ikke har et felles diskusjonsgrunnlag med byggenæringen når vi diskuterer konsekvenser i endringene av byggereglene, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.
Indeksbyggprosjektet skal utvikle digitale modeller (BIM), såkalte referansebygg, av helt konkrete bygninger. Prosjektet starter nå utvikling av BIM-modeller av en enebolig, en boligblokk og et forretningsbygg. Når prosjektet skal vurdere konsekvenser av endringer i byggereglene, skal det utvikles minst to modeller av hver bygningstype, en basert på dagens regelverk (TEK10) og en modell som samsvarer med kravene i foreslått regelverk. 

Åpenhet i prosjektet
Bruk av indeksbaserte metoder gjør at man kan sammenligne konsekvenser for blant annet byggekostnader, energiberegninger og universell utforming. Det legges stor vekt på åpenhet i prosjektet. All dokumentasjon av beregninger, vurderinger og digitale modeller vil være nedlastbare. Dette gjør at alle får tilgang til samme informasjon for videre diskusjon.

Spleiselag
- Indeksbyggprosjektet vil være et viktig supplement til de utredningene vi allerede gjør når myndighetene vurderer endringer i regelverket, sier Lie. De digitale modellene av konkrete bygg vil gjør det enklere å se hvordan nye krav og byggemåter påvirker hele bygget og ikke bare de enkelte delene av bygget. Indeksbyggprosjektet finansieres både av direktoratet og næringen. Ved oppstart forplikter Direktoratet for byggkvalitet og næringen samlet til å bidra med 500.000 kr hver.