Strømskader og strømulykkeapper

Strømulykker kan gi umiddelbare skader, som brannsår og hjertestans, og senskader i form av muskel- og skjelettplager, psykiske lidelser og skader på nervesystemet. Det er derfor viktig at personer som har blitt utsatt for strøm får oppfølging av helsevesenet.

Se informasjonsfilm om Nelfos strømapp her (YouTube)

Ta alltid kontakt med helsevesenet om den forulykkede har:

  • vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen
  • vært utsatt for høyspent strøm
  • vært utsatt for lynnedslag
  • vært bevisstløs eller omtåket etter ulykken
  • fått brannskader
  • har tegn på nerveskader (for eksempel lammelser)

Last ned appene:
Last ned app for iphone her.

Last ned app for android her.Demo

Last ned video om strømulykkeappen her

Du må melde fra om strømulykker til myndighetene
Arbeidsgiver plikter å melde inn alle elulykker på arbeidsplassen til myndighetene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) regner elulykker som ulykker hvor noen får skader som følge av strømgjennomgang eller lysbuer. DSB har et elektronisk skjema som må fylles ut og leveres inn når slike skader skjer, og alvorlige ulykker må også meldes inn over telefon.

Skademelding til NAV
Alvorlige arbeidsulykker skal også alltid meldes inn til arbeidstilsynet og politiet. I tillegg har arbeidsgiveren plikt til å sende skademelding til sitt lokale NAV-kontor. Man bør også melde inn skaden til den skaddes forsikringsselskap, for å forenkle prosessen med en eventuell erstatningsutbetaling.

Meld fra - ring!
Strømulykker meldes på telefon til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ved det regionskontoret som dekker det området hvor ulykken har inntruffet. Arbeidstilsynet kan nås på telefonnummer 731 99 700

 

 

Viktige websider om strømskader:

www.dsb.no/stromskader

www.stami.no/stromskader

www.elogit.no/stromskader

www.energinorge.no/stromskader